top of page

Iegādāta jauna zupas virtuves "sirds" - gāzes plīts


Piedaloties Ventspils pilsētas Sociālā dienesta izsludinātajā Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursā ar mērķi veicināt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, fizisku un juridisku personu ieinteresētību sociālo pakalpojumu sniegšanā, kā arī sekmētu atbalsta pasākumu organizēšanu mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, biedrība Integrācijas centrs "Atvērtās durvis" saņēma atbalstu projekta "Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" saņēmēju pārtikas un pamata materiālās palīdzības, un gatavas maltītes pieejamības palielināšana Ventspils pilsētas labā krastā" realizācijai. 

Projekta mērķis ir uzlabot esošo zupas virtuves pakalpojumu efektivitāti un ilgtspēju, kā arī pilnveidot vides pieejamību Ventspils pilsētas krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) vienlaicīgi, realizējot Ventspilī EAFVP darbības programmas mērķi - veicināt sociālās palīdzības nodrošināšanu personām, kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai, nodrošinot Pārventas iedzīvotājiem iespēju saņemt atbalsta pakas un siltās maltītes savas dzīvesvietas tuvumā no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākām personām darbības programmu "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā".

Kā galvenie projekta uzdevumi izvirzīti - veicināt esošo zupas virtuves pakalpojuma kvalitātes pilnveidošanu un pakalpojuma sniegšanas efektivitāti, iegādājoties jaunu gāzes plīti, kā arī inventāru - katlu. Otrs uzdevums - pilnveidot sociālās palīdzības saņemšanas dažādošanu un pieejamību Pārventas iedzīvotājiem t.i. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākām personām atbalsta paku un maltītes izdales punkta izveidošana esošajā zupas virtuves izdales punktā Tārgales ielā 37. Lai to īstenotu, tiks veikts kosmētiskais remonts izdales punkta telpās, kā arī iegādātas termokastes māltīšu pārvadāšanai.


Projekta kopējais budžets 3072.06 euro. Pašvaldības līdzfiansējums profesionālā gāzes plīts ar elektriko cepaškrāsni iegādei 1500.00 euro. Šāda plīts aizstāja iepriekš nolietotās 2 plītis, kas paredzētas lietošanai ikdienā mājsaimniecībās. Plītis bija jau fiziski un morāli novecojušas.


Projekta realizēšanas termiņš no 2021.gada jūnija līdz 2021.gada decembrim.

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page