top of page

Saņemts atbalsts pakalpojuma kvalitātes un vides uzlabošanai.

2016.gada 25.oktobrī biedrība Integrācijas centrs "Atvērtās durvis" un Ventspils pilsētas Sociālais dienests parakstīja Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas līgumu, lai realizētu projektu "Sociālo pakalpojumukvalitātes un pieejamības uzlabošanapersonām, kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai" ,periodā no 2016.gada novembra līdz 2017.gada martam.

Projekta mērķis ir veicināt esošo zupas virtuves pakalpojumu kvalitātes un vides pieejamības pilnveidošanu Ventspils pilsētas krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) un vistrūcīgākajām personu grupām. Projekta kopējās plānotās izmaksas 2745.00 euro (biedrības līdzfinansējums 1915.00 euro, Ventspils pilsētas domes līdzfinansējums 830 euro jeb 30% no kopējām projekta izmaksām).

Projekta galvenie divi uzdevumi ir - veicināt esošo zupas virtuves pakalpojuma kvalitātes pilnveidošanu un zupas virtuves Loču ielā 8 pakalpojuma sniegšanas kvalitātes uzlabošanu, iegādājoties jaunu profesionālo sakņu griežamo mašīnu,, kura jau tika iegādāta novembra vidū.

Otrs uzdevums - uzlabot pakalpojuma sniegšanas vidi pakalpojuma saņēmējiem, veicot zupas virtuves abu izdales priekštelpu kosmētisko remontu, t.sk. apgaismojuma uzlabošanu telpās un vides pieejamības uzlaošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Minētie remontdarbi tiks veikti 2017.gada sākumā.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
bottom of page